Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-09-04
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-26

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Smoderek, a.smoderek@pcprgrudziadz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 462 29 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

  1. wejście główne od strony Alei 23-stycznia,
  2. wejście z parkingu od strony ul. PCK,
  3. wejście boczne od strony ul. PCK po lewej stronie budynku.

Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajdują się oznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia od strony ul. PCK prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stronie umiejscowione są dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście boczne po lewej stronie budynku od strony ul. PCK przeznaczone do celów ewakuacyjnych.

W centralnej części budynku umiejscowiona jest winda osobowa zapewniająca dostęp do każdej kondygnacji osobom z trudnościami w poruszaniu się i osobom na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.

Punkt Obsługi Interesanta umiejscowiony jest na parterze po prawej stronie wejścia głównego, punkt wyposażono w stanowisko umożliwiające obsługę osób na wózkach inwalidzkich, a także stanowisko wyposażone w lupę powiększającą tekst dla osób słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do każdej osoby zgłaszającej potrzebę pomocy skierowany zostanie pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla i oznaczenia kontrastowe.

W budynku jest dostępna usługa tłumacza migowego.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego