Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Izabela Przanowska (i[dot]przanowska[at]pcprgrudziadz[dot]pl) – specjalista pracy socjalnej
mgr Anna Karpus
(a[dot]karpus[at]pcprgrudziadz[dot]pl) – pracownik socjalny
mgr Magdalena Kryształowska (m[dot]krysztalowska[at]pcprgrudziadz[dot]pl) – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
(I piętro, pok. 112, 118, 120, tel. +48 56 462 29 39 wew. 34, 36)

Do podstawowego zakresu działania Zespołu należy w szczególności:

 • prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz prowadzenia procedury kwalifikowania tych osób do sprawowania pieczy zastępczej;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, powołania rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego;
 • zapewnienie rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodziną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 • zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych, losowych, zaplanowanego wypoczynku.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przedstawianie organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej corocznego sprawozdania z efektów pracy.

Informacje

Rejestr zmian