Projekt „Rodzina w Centrum”

logo_na_stronePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dniem 1 lipca 2016 r. przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”, realizowanego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 19 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu z województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. W całym województwie utworzone zostaną 23 centra wsparcia rodziny, powiaty uzyskają wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, a rodziny zastępcze i rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze zostaną objęte kompleksowym wsparciem (mającym na celu poprawę relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci oraz zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy).Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 r.

W powiecie grudziądzkim działaniami objętych zostanie 101 osób, w tym: 64 zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (30 osób przebywających w pieczy zastępczej, 15 osób opuszczających pieczę zastępczą, 34 osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, objętych wsparciem asystenta rodziny) oraz 35 stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (33 osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, 2 osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej).

W ramach projektu zaplanowano takie działania jak: specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych (pedagogiczne, prawne, psychologiczne, psychiatryczne), mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych, terapia rodzinna (grupowa i indywidualna), warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje rodzicielskie, zajęcia animacyjne dla dzieci (na czas realizacji warsztatów), warsztaty socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy, grupy wsparcia i grupy samopomocowe dla rodzin naturalnych i zastępczych, szkolenia dla wolontariuszy, wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje między rodzicami i dziećmi, superwizję rodzin zastępczych, pomoc dla opuszczających pieczę zastępczą – bony edukacyjne, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 11.482.020,00 zł.

Całkowita wartość dofinansowania: 10.907.919,00 zł, w tym:

ze środków UE: 9.759.717,00 zł,

z budżetu państwa: 1.148.202,00 zł,

wkład własny: 574.101,00 zł.

Formularze i inne dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu (PCPR w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój 118) oraz na stronie internetowej PCPR pod adresem: www.pcprgrudziadz.pl

Centrum Wspierania Rodzin funkcjonuje w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w pokoju 101 na I piętrze przy ul. Małomłyńskiej 1.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>