Projekt „Rodzina w Centrum”

stopka RWC 2 z EFS - RGB malaZakończenie projektu „Rodzina w Centrum” – usługi w lipcu 2018 roku

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16), realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r., w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:
– specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne;
– specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne;
– specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne;
– terapia rodzinna – indywidualna i grupowa.


stopka RWC 2 z EFS - RGB malaWarsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie

W czwartek, 29 marca br., w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin odbył się 5-godzinny warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Zajęcia pod nazwą „Świadomy rodzic” dla 10 mieszkańców gminy Łasin poprowadził pedagog Sławomir Uziembło.

Program warsztatu objął takie zagadnienia jak: poszerzenie samoświadomości w obszarze wychowawczym, zwiększenie zaufania do własnych kompetencji rodzicielskich, wzrost wiary w siebie i swoje możliwości jako rodzice, polepszenie relacje z dzieckiem, z partnerem oraz między rodzeństwem, a także nabycie umiejętności dobrego słuchania i rozumienia dziecka.

Dla dzieci rodziców biorących udział w szkoleniu prowadzone były zajęcia animacyjne. Dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta i Gminy Łasin dzieci miały możliwość zwiedzenia urzędu i poznania pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Warsztat został zorganizowany w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Biorą w nim udział osoby przebywające i opuszczające rodzinną pieczę zastępczą, sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, a także osoby z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.


stopka RWC 2 z EFS - RGB malaSpotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

W dniu 22 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie odbyło się czwarte i zarazem ostatnie spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Cykl spotkań o tematyce rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i deinstytucjonalizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach realizowanego w  partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do uczestnictwa w spotkaniach zaproszono rodziny zastępcze, wychowawców Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białochowie i w Wydrznie, przedstawicieli samorządów gminnych, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego. Uczestniczący w spotkaniach mogli zapoznać się  z regulacjami prawnymi w zakresie pieczy zastępczej, zasadami współpracy rodzin zastępczych z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, problemami wychowawczymi, z którymi mogą spotkać się rodziny zastępcze podczas sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz sposobami ich rozwiązywania.

Powiat Grudziądzki poszukuje kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej, w szczególności w kontekście potrzeby deinstytucjonalizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W Powiecie funkcjonuje obecnie 29 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 51 dzieci.

W opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, system wsparcia rodzin zastępczych funkcjonuje na dobrym poziomie; rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie finansowe oraz na pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego), mogą wziąć udział w warsztatach wychowawczych, grupach wsparcia oraz korzystać ze wsparcia koordynatorów kontaktujących się z rodzinami zastępczymi w ich miejscu zamieszkania.

W opinii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu rodziny zastępcze w dobrym stopniu zaspokajają potrzeby dzieci umieszczanych w tych rodzinach i skutecznie przygotowują je do samodzielności  w dorosłym życiu.

Mieszkańców Powiatu zainteresowanych prowadzeniem rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, tel. 56 462 29 39) celem uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur i przepisów regulujących tworzenie  i funkcjonowanie rodzinnych form pieczy zastępczej.


stopka RWC 2 z EFS - RGB malaSpotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

W ramach projektu „ Rodzina w Centrum” w dniu 28.02.2018 r. w Grudziądzu w hotelu Ibis przy ul. Piłsudskiego 18 odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób. Celem spotkania było propagowanie idei rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, zwiększenie wiedzy lokalnej społeczności na temat potrzeby deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz potrzeb dzieci pozbawionych opieki i wychowania w rodzinach naturalnych. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, w tym rodziny  zastępcze, pedagodzy i wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła tożsamości dziecka w kontekście zmiany jego sytuacji życiowej, doświadczenia straty i jego wpływu na funkcjonowanie emocjonalne dzieci, zaspokajania potrzeby tworzenia więzi   w rozwoju dziecka. Omówiono również regulacje prawne dotyczące systemu pieczy zastępczej.

Odbyła się dyskusja na temat potrzeby dostosowania instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie do standardów wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


stopka RWC 2 z EFS - RGB malaWyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi

W dniach 14-18 lutego 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zorganizowało wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi, w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pięciodniowym wyjeździe do ośrodka „Bałtycki Relaks” w miejscowości Jastrzębia Góra udział wzięło 40 uczestników projektu, w tym: 20 osób z rodzin zastępczych oraz 20 osób z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, jak również promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.

Uczestnicy wyjazdu brali udział w zajęciach dydaktycznych pn. „Budowanie bliskich relacji”, „Mediacja w systemie pomocy rodzinie w kryzysie”, „Jak uskrzydlić moje dziecko”, „Jak zrozumień własne dziecko i wspierać je w emocjach” oraz „Granice w rodzinie”. Z kolei dla dzieci zorganizowano zajęcia edukacyjno-integracyjno-wychowawcze prowadzone przez animatorów. Wszyscy mieli zapewnioną możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych ze specjalistami: psychologiem i pedagogiem.

W programie wyjazdu znalazły się również takie atrakcje jak: spacer nad morze, kolacja w formie ogniska integracyjnego, wyjście na Latarnię Morską Rozewie, zabawa pod nazwą „Dyskoteka leśnych ludzi”, wyjście do aquaparku, zajęcia sportowe pod hasłem „Olimpiada sportów dziwnych”, kino familijne, a także całodniowa wycieczka autokarowa do Gdyni i Sopotu.

– Poznałam świetne osoby i nie będą to znajomości na jeden dzień. Panowała przyjemna atmosfera, a obsługa w ośrodku była uprzejma – wspomina wyjazd jedna z uczestniczek. – Czas został dobrze spożytkowany, a jedzenie było pyszne.

Kompleksową usługę zorganizowania i przeprowadzenia 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych na zlecenie tutejszego Centrum zapewniło konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o. z Krakowa (lider) oraz Galicyjska Fundacja Wsparcie, Integracja, Rozwój z Krakowa (partner).


stopka RWC 2 z EFS - RGB mala logo_na_stronePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dniem 1 lipca 2016 r. przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”, realizowanego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 19 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu z województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. W całym województwie utworzone zostaną 23 centra wsparcia rodziny, powiaty uzyskają wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, a rodziny zastępcze i rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze zostaną objęte kompleksowym wsparciem (mającym na celu poprawę relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci oraz zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy).Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 r.

W powiecie grudziądzkim działaniami objętych zostanie 101 osób, w tym: 64 zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (30 osób przebywających w pieczy zastępczej, 15 osób opuszczających pieczę zastępczą, 34 osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, objętych wsparciem asystenta rodziny) oraz 35 stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (33 osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, 2 osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej).

W ramach projektu zaplanowano takie działania jak: specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych (pedagogiczne, prawne, psychologiczne, psychiatryczne), mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych, terapia rodzinna (grupowa i indywidualna), warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje rodzicielskie, zajęcia animacyjne dla dzieci (na czas realizacji warsztatów), warsztaty socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy, grupy wsparcia i grupy samopomocowe dla rodzin naturalnych i zastępczych, szkolenia dla wolontariuszy, wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje między rodzicami i dziećmi, superwizję rodzin zastępczych, pomoc dla opuszczających pieczę zastępczą – bony edukacyjne, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 11.482.020,00 zł.

Całkowita wartość dofinansowania: 10.907.919,00 zł, w tym:

ze środków UE: 9.759.717,00 zł,

z budżetu państwa: 1.148.202,00 zł,

wkład własny: 574.101,00 zł.

Formularze i inne dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu (PCPR w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój 118) oraz na stronie internetowej PCPR pod adresem: www.pcprgrudziadz.pl

Centrum Wspierania Rodzin funkcjonuje w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w pokoju 101 na I piętrze przy ul. Małomłyńskiej 1.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>