„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się w 2018 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Maksymalne dofinansowanie do projektu w poszczególnych obszarach może wynieść:

1. obszar B – likwidacja barier w urzędach (dotyczy urzędów administracji samorządu powiatowego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; nie więcej niż  150.000,00 zł;

– adresaci pomocy: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

– adresaci pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;

a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 80.000,00 zł dla autobusów;

70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

– adresaci pomocy:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zgodnie z definicją w programie) prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

– wnioski w obszarze E – Projektodawca składa bezpośrednio do Oddziału PFRON;

– adresaci pomocy: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe

– wnioski składać można od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2018 r.

Treść Programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2018 r. uczestników Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Projekt wraz z wymaganymi w Programie załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 112 w nieprzekraczalnym terminie do  22 stycznia 2018 r. Jako wzór  do sporządzenia projektu można wykorzystać „Wniosek Projektodawczy” (do pobrania poniżej)

Wymagane załączniki do wniosku określone zostały w Rozdziale I „Zasady ogólne” Załącznika nr 1 do procedur (Zasady dotyczące wyboru dofinansowania…) oraz w rozdziałach od II do V „Zasady szczegółowe” Załącznika nr 1 do procedur – w zależności od wnioskowanego obszaru dofinansowania – załącznik i procedury dostępne na stronie www.pfron.org.pl.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian