Kierownik

Kierownik: mgr Bożena Grabda (b[dot]grabda[at]pcprgrudziadz[dot]pl)
(I piętro, pok. 117, tel. +48 56 462 29 39 wew. 32)

Do podstawowego zakresu działania Kierownika należy w szczególności:

  • kierowanie bieżącymi sprawami Centrum;
  • reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
  • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Centrum pracowników;
  • zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu Centrum;
  • wykonywanie w imieniu Starosty nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo- wychowawczych z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji budżetu tych jednostek;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.

Kierownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 7.30-15.30.

Informacje

Rejestr zmian