Dział ds. świadczeń, pomocy społecznej i spraw organizacyjnych

mgr Izabela Przanowska (i[dot]przanowska[at]pcprgrudziadz[dot]pl) – specjalista pracy socjalnej
mgr Marcin Dutkowski (m[dot]dutkowski[at]pcprgrudziadz[dot]pl) – inspektor
(I piętro, pok. 120, tel. +48 56 462 29 39 wew. 34)

Do podstawowego zakresu działania Działu należy w szczególności:

  • prowadzenie spraw z zakresu umieszczania małoletnich w rodzinnych formach pieczy zastępczej lub kierowania do instytucjonalnej pieczy zastępczej;
  • prowadzenie spraw z zakresu udzielania i wypłacania świadczeń, dodatków i dofinansowań rodzinom zastępczym;
  • prowadzenie spraw z zakresu ustalania i aktualizowania odpłatności osób zobowiązanych do ich ponoszenia z tytułu kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej, umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
  • wytaczanie na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych;
  • przyznawanie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia osobom opuszczającym formy pieczy zastępczej oraz placówki i ośrodki określone w ustawie o pomocy społecznej;
  • realizacja programów i projektów z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Informacje

Rejestr zmian