Aktualności (archiwalne) – 2017.01

PONIEDZIAŁEK, 2 STYCZNIA 2017 R.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „ADHD, bunt, opór – jak to opanować wśród dzieci?”.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatami szkolenia są rodziny zastępcze, kadra rodzinnych domów dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy przez uczestników oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących bardziej profesjonalnej pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi, z ADHD.

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym Caritas w Przysieku w dniach 18-19 stycznia 2017 r. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go w terminie do dnia 4 stycznia 2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia[at]rops[dot]torun[dot]pl lub faksem na numer 56 657 14 61.

Szczegóły na stronie www.rops.torun.pl

Karta zgłoszeniowa

Zaproszenie

Informacje

Rejestr zmian