Aktualności – 2017

CZWARTEK, 30 LISTOPADA 2017 R.

W grudniu radca prawny będzie dyżurował w Punkcie Interwencji Kryzysowej w dniach 4, 11 i 18 grudnia br.

Dyżury 4 i 11 grudnia odbędą się w godz. 15:45-18:45, a 18 grudnia – w godz. 15:45-17:45.

Radca prawny przyjmuje w pokoju 120 na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.


ŚRODA, 22 LISTOPADA 2017 R.

logo_na_stroneStarosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie tematyki pieczy zastępczej jako kompetencji powiatu w sferze polityki społecznej oraz warunków sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 grudnia 2017 r., o godz. 9.00 w Marinie Grudziądz, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz. Udział jest bezpłatny.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia na załączonym formularzu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, mailowo na adres pcprgrudziadz[at]op[dot]pl oraz faksem na numer 56 46 229 39 – do dnia 1 grudnia 2017 r. O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie – PDF
Formularz zgłoszeniowy – PDF


 

PIĄTEK, 3 LISTOPADA 2017 R.

W piątek, 27 października br., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało w budynku Starostwa Powiatowego konferencję powiatową pn. „Razem przeciw przemocy”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Grudziądzki oraz Rzecznik Praw Dziecka.

W konferencji wzięło udział około 80 osób. Wśród gości znaleźli się: Marek Szczepanowski – wicestarosta grudziądzki, Grażyna Kalita – skarbnik powiatu grudziądzkiego, Sławomir Piernicki – sekretarz powiatu grudziądzkiego, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, kuratorzy specjaliści z Sądu Rejonowego w Grudziądzu, a także kierownicy, pracownicy socjalni i asystenci rodzin z ośrodków pomocy społecznej, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, dyrektorzy i pedagodzy z placówek oświatowych, kierownicy środowiskowych domów samopomocy oraz dyrektorzy, pracownicy socjalni i pedagodzy z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu grudziądzkiego.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz pomocą ofiarom i sprawcom przemocy.

Asp. szt. Sylwester Lewandowski z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, przedstawił statystyki dotyczące przemocy na terenie powiatu grudziądzkiego oraz opowiedział o najnowszych zmianach w Kodeksie karnym.

Zaraz po nim Paulina Marks, psycholog z Poradni Pedagogiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu, wystąpiła z prezentacją pn. „Dziecko – ofiara przemocy – okiem psychologa”.

O tym, jak można pomagać sprawcom przemocy, opowiedział Robert Lubrant, prezes Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka” w Bydgoszczy.

Z kolei Grzegorz Hamera, certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, omówił zalety interdyscyplinarnej współpracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na przykładzie swoich doświadczeń.

Elżbieta Opiłowska, kierownik Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy działającego w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, przedstawiła działania i ofertę samorządu województwa w zakresie pomocy osobom doświadczającym i stosującym przemoc.

Na koniec Agata Fröhlke, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, zaprezentowała działalność ośrodka.

Każdy uczestnik konferencji otrzymał „Grudziądzki przewodnik dla rodzica” – publikację wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu – dzięki uprzejmości Pani Doroty Meller-Murawskiej, dyrektora PPP.


PONIEDZIAŁEK, 30 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż dyżur radcy prawnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej nie odbędzie się w dniach 30 października br. i 20 listopada br.

Wydłużone dyżury (15:45-18:45) zaplanowano natomiast w dniach 13 i 27 listopada br.


WTOREK, 17 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu organizuje w piątek, 27 października 2017 r., w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu Powiatową Konferencję pn. „Razem Przeciw Przemocy”.

Inicjatywa ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat problemu przemocy. Omówione zostaną m.in. zalety interdyscyplinarnej współpracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedstawione będą działania i oferta samorządu województwa i samorządów gminnych naszego regionu w zakresie pomocy ofiarom i sprawcom przemocy.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, ośrodków pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołów interdyscyplinarnych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu grudziądzkiego, a także Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego, Zespołów Kuratorskich i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu.

Konferencję honorowym patronatem objął Starosta Grudziądzki Edmund Korgol. Akcję wspiera „Gazeta Pomorska”.

ZaproszenieKarta zgłoszeniowa DOCKarta zgłoszeniowa PDF


PONIEDZIAŁEK, 7 SIERPNIA 2017 R.

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, do udziału w projekcie „Młodzi – wykształceni” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Szczegóły dostępne są na stronie ASISE.


ŚRODA, 8 MARCA 2017 R.

logo_na_stronePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu realizuje projekt partnerski pod nazwą „Rodzina w Centrum”, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 19 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Biorą w nim udział osoby przebywające i opuszczające rodzinną pieczę zastępczą, sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, a także osoby z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach projektu w powiecie grudziądzkim świadczone jest specjalistyczne poradnictwo rodzinne przez psychologa, pedagoga i radcę prawnego, a także terapia rodzinna oraz mediacje. W lutym, czyli w pierwszym miesiącu, kiedy świadczone były usługi, skorzystało z nich dziewiętnaście osób.

Warto dodać, że poradnictwo może być częściowo prowadzone mobilnie, co oznacza, że specjalista udaje się do uczestnika projektu i udziela poradnictwa w miejscu zamieszkania.

Poza tym dotychczas odbyły się pierwsze z czterech zaplanowanych na ten rok warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, w których udział wzięła grupa dziesięciu rodziców zastępczych. Tematem zajęć była „Komunikacja bez przemocy”. Dla dzieci, które przybyły do Starostwa razem z rodzicami, w czasie warsztatów prowadzone były zajęcia animacyjne przez odpowiednio przygotowanego do tego pedagoga.

W lutym odbyły się również pierwsze z czterech warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, czyli wychowanków rodzin zastępczych w wieku od piętnastu lat. Były to zajęcia prowadzone przez psychologa pod nazwą „Zrozumieć siebie”.

Z wszystkich form wsparcia w przeciągu miesiąca skorzystały czterdzieści dwie osoby. W sumie przewidziano, że do czerwca 2018 roku w powiecie grudziądzkim działaniami objętych zostanie sto jeden osób.

Latem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu planuje wyjazd edukacyjny pięciodniowy wzmacniający więzy i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, w którym udział będzie mogło wziąć czterdziestu uczestników. Ponadto w ramach projektu „Rodzina w Centrum” zorganizowane zostaną trzy spotkania w powiecie grudziądzkim dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do czternaściorga dzieci.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą otrzymać szczegółowe informacje, a także  formularze i inne dokumenty rekrutacyjne, w Biurze Projektu (w pokoju 18 – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy. Małomłyńskiej 1) oraz na stronie internetowej PCPR pod adresem: www.pcprgrudziadz.pl

 rwc1srwc3srwc2s


CZWARTEK, 16 LUTEGO 2017 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przystąpiło do realizacji kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” organizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnego, społecznie i kulturowo uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych w społeczeństwie.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Pobierz informator. Obejrzyj film.


PIĄTEK, 13 STYCZNIA 2017 R.

Punkt Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Skorzystać z niej mogą osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, borykają się z problemami wychowawczymi albo są dotknięte problemem przemocy lub alkoholizmu w rodzinie.

W 2017 roku radca prawny dyżuruje w poniedziałki w godz. 15.45–17.45, zaś psycholog w piątki w godz. 16.00–18.00. Specjaliści przyjmują w pokoju nr 20 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńska 1.

Do psychologa wymagana jest rejestracja telefoniczna pod numerem 56 462 29 39.


CZWARTEK, 5 STYCZNIA 2017 R.

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

„Niebieska Linia” prowadzi także konsultacje dla specjalistów – osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

załącznik

Informacje

Rejestr zmian