Aktualności – 2018

PONIEDZIAŁEK, 12 MARCA 2018 R.

Podział środków z PFRON

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje ze w dniu 28 lutego 2018 r. na  posiedzeniu sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego podjęto uchwałę określającą rodzaje zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2018 r. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr XXVI/4/2018 na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (realizowane przez PUP w Grudziądzu) przekazano 66 000,00 zł w tym na :

a) wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 26 000,00 zł;

b) zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych 40 000,00 zł.

Na zadania  z zakresy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (realizowane przez PCPR w Grudziądzu) przekazano 1 351 488,00 zł w tym na:

a) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 1 103 724,00 zł;

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 68 000,00 zł;

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 147 764,00 zł;

d) dofinansowanie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 27 000,00 zł;

e) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym 5 000,00 zł.

Projekt uchwały przed skierowaniem na posiedzenie Rady Powiatu został  pozytywnie zaopiniowany przez  Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Grudziądzkim.


PIĄTEK, 12 STYCZNIA 2018 r.

Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie tematyki pieczy zastępczej jako kompetencji powiatu w sferze polityki społecznej oraz warunków sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Spotkanie odbędzie się w środę, 24 stycznia 2018 r., o godz. 9.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie przy ul. Curie-Skłodowskiej 1. Udział jest bezpłatny.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Osoby uczestniczące w spotkaniu 7 grudnia 2017 r. mają pierwszeństwo w naborze. W ich przypadku wystarczy zgłoszenie drogą mailową (bez konieczności wypełniania załączonego formularza). Pozostałe osoby powinny zgłaszać się za pomocą załączonego formularza. Zgłoszenia przyjmowane są w PCPR w Grudziądzu (mail: pcprgrudziadz[at]op[dot]pl, faks: 56 46 229 39) – do dnia 22 stycznia 2018 r.

Do pobrania: ZAPROSZENIE (PDF), FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)


 

PIĄTEK, 5 STYCZNIA 2018 r.

W 2018 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej psycholog dyżuruje w piątki w godz. 16-18. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 56 46 229 39.

Dyżury radcy prawnego przewidziane są dopiero od lutego 2018 r.

Informacje

Rejestr zmian